S cieľom uľahčiť Vám používanie naších webových stránok využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s ich použitím. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia nájdete tu.

@2023  |   fr@fr-auto.sk    tel.: 0915 858 677     tel.: 0915 359 783        -5% pre registrovaných zákazníkov   

TOVAR V AKCII

8000Lm/set, 2x30W, 6000K, Sada 2ks

LED_H1_K1

Bežná cena € 49,90
Vaša cena € 39,90
dostupné
akcie
top produkt

+ Palivový filter

OF50R

Bežná cena € 41,90
Vaša cena € 39,90
dostupné
akcie
Bežná cena € 59,00
Vaša cena € 39,90
dostupné
akcie

» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky:

 1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti FR Company s.r.o. so sídlom: Ruskov 584, 04419  Ruskov, IČO: 51 006 201 , DIČ: 212 056 1212, vedenom Okresným súdom Košice I,SR, Vložka číslo: 41942/V Oddiel: Sro. (ďalej len „FR-AUTO“ ) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.FR-Auto.sk.

 1. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti FR-AUTO umiestnený na internetovej stránke www. FR-AUTO.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného FR-AUTO na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované FR-AUTO (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách)

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s FR-AUTO kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti FR-AUTO. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www. FR-AUTO.sk, ktorá obsahuje  textové označenie tovaru (napr. názov) spolu s obrázkom a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www. FR-AUTO.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú náhradne diely, tuningové diely a univerzálne diely. Autosúčiastky často neobsahujú žiadne návody na použitie, inštaláciu a pod., pretože sú výlučne určené pre profesionálnu montáž v servise kde tie návody majú.

 1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť FR-AUTO dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti FR-AUTO.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti FR-AUTO. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www. FR-AUTO.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti FR-AUTO, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany FR-AUTO,
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti FR-AUTO adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť FR-AUTO potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti FR-AUTO neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť FR-AUTO je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok FR-AUTO dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti FR-AUTO. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť FR-AUTO povinná prijať.

 1. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany FR-AUTO. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu FR-AUTO do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti FR-AUTO a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba na účet spoločnosti FR-AUTO platobnou kartou pred dodaním tovaru,
 2. platba na účet spoločnosti FR-AUTO prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. e – platbami VÚB,..),
 3. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 4. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
 5. platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti FR-AUTO uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti FR-AUTO sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.6. Zaškrtnutím políčka "Prosím o kontrolu dielov" súhlasíte aj s možnou úpravou ceny (hore alebo dole) vzhľadom na to, že pri kontrole, sa môže stať že Vám produkt vymeníme za iný taký, ktorý bude na Vaše auto pasovať.

4.7. Kúpna cena sa môže meniť, vždy po dohode s kupujúcim.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1. Spoločnosť FR-AUTO zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

5.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 6.1. spoločnosť FR-AUTO vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

Lehota na stornovanie objednávky je 15min od objednania. Po tomto termíne môže a nemusí byť  stornovanie akceptované  spoločnosťou FR-AUTO

6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do objednania tovaru neúčtujeme žiadne poplatky ani penále

6.3. V zmysle zákona (č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.), je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
 2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
 3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

6.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

6.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 6.2. a 6.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti FR-AUTO. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

6.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť FR-auto povinná:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: FR-Auto, Horná 584, 04419 Ruskov.  Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Cena za poštovné bude hradené len do výšky najlacnejšej ponúkanej prepravy.

6.7. FR-Auto si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť FR-Auto vráti kúpnu sumu objednávateľovi, avšak ihneď potom si bude spol. FR-Auto nárokovať náhradu škody. V prípade nedomáhania sa náhrady budeme nútení domáhať sa náhrady na súdnom konaní.

6.8. Spoločnosť FR-Auto je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet spoločnosti FR-Auto kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti FR-Auto ,
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti FR-Auto, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť FR-Auto schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach FR-Auto inak ho zaobstarať,
 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť FR-Auto tovar nakupuje.

6.9. Odstúpenie FR-Auto od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti FR-Auto kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

6.10. Odstúpenie FR-Auto od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti FR-Auto na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

6.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť FR-Auto oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim.

6.12. Pozor na nevratné diely !
Majte na pamäti že niektoré výrobky ktoré kúpite, sa nedajú vrátiť naspať. Sú to všetky elektrické časti a diely na špeciálnu objednávku. Dobre si zvážte nákup. Ak už nakupujete, stále si overte daný produkt podľa OE čísla alebo čísla uvedeného niekde na starom výrobku.

 

7.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

 • Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť FR Company, s.r.o. (ďalej len "správca").
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

FR Company s.r.o. („FR-Auto“)  IČO: 51 006 201  DIČ: 212 056 1212  Adresa:  RUSKOV 584  04419 RUSKOV  OKRES KOŠICE  mail: fr@fr-auto.sk  telefón : 0915 858 677

 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

7.1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

7.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

7.3. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

7.4. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Remax courier service, s.r.o., (prepravná spoločnosť), Slovenská Pošta, a.s. (prepravná spoločnosť), SPS, s.r.o. (prepravná spoločnosť).

 

7.5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať cez e-mail:  fr@fr-auto.sk

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

8.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

8.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

8.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.FR-Auto.sk.

8.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 043 79 Košice 1

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NmFmZ