TOVAR V AKCII

Vaša cena € 49,90
Vaša cena € 17,90
Vaša cena € 34,90

NAJPREDÁVANEJŠÍ


» Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné na adresu :

FR-Auto

Ruskov 341

04419 Ruskov

 

Výňatok z Obchodných podmienok:

6.3. V zmysle zákona (č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.), je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
  2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
  3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

6.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

6.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 6.2. a 6.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti FR-AUTO. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

6.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť FR-auto povinná:

  1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: FR-Auto,Horná 341, 04419 Ruskov.  Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
  2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Cena za poštovné bude hradené len do výšky najlacnejšej ponúkanej prepravy.

6.7. FR-Auto si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť FR-Auto vrati kúpnu sumu objednávateľovi, avšak ihneď potom si bude spol. FR-Auto nárokovať náhradu škody. V prípade nedomáhania sa náhrady budeme nútení domáhať sa náhrady na súdnom konaní.

...

6.12. Pozor na nevratné diely !
Majte na pamäti že niektoré výrobky ktoré kúpite, sa nedajú vrátiť naspať. Sú to všetky elektrické časti a diely na špeciálnu objednávku.Dobre si zvážte nákup. Ak už nakupujete, stále si overte daný produkt podľa OE čísla alebo čísla uvedeného niekde na starom výrobku.

NTUxZjR