S cieľom uľahčiť Vám používanie naších webových stránok využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s ich použitím. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia nájdete tu.

@2023  |   fr@fr-auto.sk    tel.: 0915 858 677     tel.: 0915 359 783       od 15.6.2024 do 25.6.2024 - DOVOLENKA

TOVAR V AKCII

8000Lm/set, 2x30W, 6000K, Sada 2ks

LED_H1_K1

Bežná cena € 49,90
Vaša cena € 39,90
dostupné
akcie
top produkt

+ palivový filter

OF40R

Bežná cena € 69,00
Vaša cena € 49,00
dostupné
akcie

3000lm/set, 2x10W, 6500K, Sada 2ks

LED_H3G_A1

Bežná cena € 79,00
Vaša cena € 29,90
dostupné
akcie
top produkt

» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriarok

     

Od založenia našej spoločnosti FR-Auto, v roku 2012 sa snažíme Vám, našim zákazníkom ponúkať naše služby na vysokej úrovni. Každým ďalším rokom sa učíme ako vyhovieť každému zákazníkovi a naplniť jeho očakávania. Sme firma orientovaná len na potreby zákazníka, preto veríme že všetky Vaše požiadavky nás učia byť lepšou firmou.

 

I. Reklamácie v dôsledku nekompletnosti obsahu, zámeny a poškodenia počas prepravy

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom - kuriérskou službou/poštou - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.

 

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne oznámiť najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky. Reklamáciu uplatnite mailom na adrese fr@fr-auto.sk a postupujte podľa pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

II. Reklamácia tovaru v záručnej lehote

 

1. Právo uplatnenia reklamácie
Na objednaný tovar sa uplatňuje záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, má kupujúci právo túto vadu v záručnej dobe reklamovať.

 

2. Miesto uplatnenia reklamácie a spätná adresa
Reklamáciu tovaru si zákazník uplatňuje priamo na www.FR-Auto.sk.


3. Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie

a) Reklamovať je možné len kompletný výrobok. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú výrobok reklamuje.


b) V prípade podozrenia z neoprávneného zásahu do skladby, upevnenia, lepenia alebo konštrukcie tovaru ma predávajúci právo odmietnuť reklamáciu.

c) Všetky výrobky podliehajú odbornej montáži v špecializovaných autoservisoch. V prípade podozrenia že to tak nebolo uskutočnené, má predávajúci právo odmietnuť reklamáciu. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o vykonanej práci, reklamovaného výrobku.


4. Zodpovednosť predávajúceho
a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady vzniknuté pri normálnom používaní po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe, v súlade charakterom výrobku. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takejto chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
b) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené
chybnou inštaláciou výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku, hrubým zaobchádzaním s výrobkom, cudzími látkami vniknutými do výrobku, neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.), skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu.
c) Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku. Každý výrobok je označený dĺžkou záruky aj v prípade ked je po zľave alebo vo výpredaji.

 

5. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie
Postup pri uplatnení reklamácie je nasledovný. Zistíte že máte poškodený tovar --> informujete nás (fr@fr-auto.sk) + telefonicky oznámiť skutočnosť--> vypíšete tlačivo REKLAMAČNÝ PROTOKOL  kde sú uvedené všetky potrebné veci --> Po dohode s FR-auto tovar posielate k nám na posúdenie spolu s protokolom a kópiou faktúry.

O reklamácii rozhodne personál reklamačného oddelenia, v zložitejších prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

6. Lehoty pre uplatnenie reklamácie
a) Záručná doba na výrobok vrátane jeho súčastí je 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.
b) Do záručnej doby sa nezapočítava doba od riadneho uplatnenia a uznania reklamácie do dňa zaslania opraveného výrobku kupujúcemu.
c) Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Toto právo zaniká rovnako aj v prípade, že sa jedná o vady výrobku uvedené v bode 4. b) a c).
d) Záručná doba na vykonanú opravu alebo na vymenený diel, tovar je 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia opraveného, vymeneného tovaru/prístroja.

7. Postup pri riešení reklamácie odstrániteľnej vady
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

 

8. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady
a) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
b) Pri reklamácii vád z opravy má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. To isté právo prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.
c) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo výmenu tovaru.

9. Postup pri zániku práva zo zodpovednosti za vadu
a) Práva zo zodpovednosti za vadu veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.
b) Práva zo zodpovednosti za vadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa bodu 4. b) a c).
c) V oboch prípadoch ( 9. a) a b) ) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady.
d) V prípadoch podľa bodov 9.a), b) a c) sa postupuje podľa podmienok pre mimozáručné opravy.
e) V prípade, že nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 9. a) a b), predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne o tejto veci písomne informovať, predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu ukončenia opravy v prípade súhlasu s opravou.
f) Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť najneskôr do 10 dní od jeho doručenia.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

www.FR-Auto.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Www.FR-Auto.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.FR-Auto.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.FR-Auto.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.FR-Auto.sk a to na dobu neurčitú.

6.1.2023

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDkyZDQ0